Vår politik | Sverigedemokraterna i Karlstad

Vår politik

Vår politik

Vi är ett Sverigevänligt parti som eftersträvar en hög grad av gemenskap och samhörighet i samhället. Vi önskar oss ett varmare samhälle där människor känner trygghet och visar omtanke genom att ta ansvar för varandra. En förutsättning för en gemensamt finansierad välfärdspolitik, låg brottslighet och en fungerande arbetsmarknad är den gemenskapen.

 

Splitring-300x300

Nej till splittringspolitik

Partiet ser därför med stor oro på den splittringspolitik som de andra partierna bedrivit de senaste decennierna. Det är en politik som segregerar allt mer och har gjort att det växt fram stadsdelar avskärmade från övriga samhället. Vår politik syftar istället till att ena och sammanföra människor kring gemensamma grundläggande värderingar med en gemensam syn på jämställdhet, yttrandefrihet, demokrati och på vad som är rätt och fel.

 

Valfard-300x300

En stark och gemensamt finansierad välfärd

Partiet förordar en generell och solidariskt finansierad välfärdsmodell där utgångspunkten är att alla barn oavsett familjebakgrund, bostadsort och föräldrarnas inkomst skall ha goda grundförutsättningar att lyckas i livet och där alla skall kunna lita på att samhället träder in hjälper en när man av olika anledningar inte kan stå på egna ben, på samma sätt som det fungerar i en god och väl fungerande familj.

 

Vag-300x300

Varken ett höger- eller vänsterparti

Partiet tror på ett starkt välfärdssamhälle samtidigt som vi inspirerats av traditionella värdekonservativa idéer. I höger- eller vänsterfrågor har vi en pragmatisk hållning där varje situation måste bedömas för sig. Vad som i den specifika situationen ger störst samhällsnytta är mer relevant än att låsa sig efter dogmatiska ideologier. Partiet kan av dessa anledningar inte placeras in på den klassiska vänsterhögerskalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken.

Prioriterade frågor i Karlstad

 

 

Tiggeri

För att stävja det tilltagande yrkestiggeriet i Karlstads stadskärna vill vi i den kommunala ordningsstadgan införa att det inte skall tillåtas tiggeri på offentlig plats.

Bostad

Bygg billiga och energisnåla hyresrätter i Karlstad för att öka antalet billiga lägenheter, vilket kommer stimulera ekonomin då fler ungdomar med jobb i Karlstad kan bosätta sig här och börja betala skatt till kommunen.

 

Migration

Vi motsätter oss att kommunen utökar redan befintliga avtal med Migrationsverket om flyktingmottagande. Tillväxten i Karlstad är inte synonym med att ta emot så många flyktingar som möjligt. Skall Karlstad och Värmland utvecklas och överleva är ett segregerat samhälle och utökning av försörjningsstöden det minsta Värmland och kommunerna behöver. Utmaningen ligger i att först och främst ta hand om de flyktingar vi redan förbundit oss till att ta emot genom lagar och avtal

Moskéfrågan

Vi motsätter oss markanvisning och framtida byggande av en moské i Karlstad. En moské skulle avvika kraftigt från kringliggande bebyggelse och/eller den byggnadstradition som är förekommande i Sverige. En moské skulle också bidra till en ökad segregation och motverka den för anpassningen till det svenska samhället så viktiga assimileringspolitiken.

 

Äldrevård

Sverigedemokraternas fokuserar på att ge de äldre en trygg och värdig ålderdom där mat, aktiviteter och utevistelse skall göra Karlstad till en trygg kommun att åldras i. Erbjuda arbetslösa ungdomar praktik på äldreboenden för att möjliggöra mer social samvaro och utevistelser för de äldre.

Utbildning

Karlstads skolor skall bli ett föredöme för andra skolor. Här skall kunskapsfokus råda och lärarens roll skall vara att förmedla kunskap på ett pedagogiskt vis. Ingen elev skall känna sig otrygg i Karlstads skolor.

 

Energi

Vi vill sluta bygga vindkraftverk och istället satsa på andra, mer effektiva energikällor för elproduktion. Så fort som möjligt avsluta Karlstad kommuns samarbete med Vindkraft Vänern.

 

Trygghet

Vi vill verka för en kommun där människor känner gemenskap och bryr sig om varandra, en kommun där mobbing, diskriminering och rasism inte existerar.

 

 

Detta är en grundläggande del av allt vi kommer att arbeta för.