Val 2018 | Sverigedemokraterna i Karlstad

Val 2018

EN MAJORITET AV KARLSTADBORNA SA FOLKOMRÖSTNING

Genom folkomröstningskampanjen om – detaljplan Rud 2:1, samlingslokal och moské – lyckades Sverigedemokraterna med något som nästan aldrig hänt i Karlstad, nämligen att få igenom ett folkinitiativ som togs upp i kommunfullmäktige.

Kommunen godkände 7.946 namnunderskrifter. Det översteg med råge de 10 procent av kommunens röstberättigade som kommunallagen föreskriver, kravet för att väcka ett folkinitiativ om folkomröstning.

Till detta genomfördes en opinionsundersökning av det norska institutet Sentio Research, där 1200 karlstadmedborgare fick svara på frågan om de ville ha en folkomröstning eller inte – om detaljplanen på Rud. Här sa 46 procent ”ja” och 40 procent ”nej” och 14 procent ”osäker/vet ej”.

När man tar bort ”osäker/vet ej”, som brukligt är i undersökningar, landar opinionen på 53 procent för och 47 procent mot folkomröstning.

Denna opinionsundersökning för Karlstad var mycket stor, då underlaget 1200 tillfrågade är samma underlag som man normalt har vid undersökningar för hela riket.

 

Moderata och Kristdemokratiska väljare sveks av sina egna partier i fullmäktige

Moderata och Kristdemokratiska väljare sade likaså ja till folkomröstning, men sveks av sina egna partier som körde över kommuninvånarna och sina egna väljare, när kommunfullmäktige sedan avgjorde frågan.

Sverigedemokraternas folkinitiativ och Sentios opinionsundersökning visade båda klart och tydligt att Karlstadborna ville folkomrösta om den för dem så viktiga frågan om detaljplanen på Rud.

Sverigedemokraterna står upp för alla svikna kommuninvånare, inklusive Moderata, Kristdemokratiska och andra partiers väljare.

Kommunen och lokal identitet

Karlstad kommun är ett starkt varumärke. Men som allt annat kan det bli bättre! Sverigedemokraterna vill profilera kommunen ännu hårdare till en lagom stor kommun där kvalitet går före kvantitet. Vi vill se en tillväxttakt i kommunen som inte ger oss växtvärk och som tar vara på hela kommunen. Karlstad är unikt i många avseenden och ett ledord för Sverigedemokraterna är varsamhet.

Sverigedemokraterna vill att byggnationen i kommunen görs med större omsorg och varsamhet och att kommunen utvecklas i samma varsamma anda. Detta vill vi göra genom att en större variation i valet av områden som exploateras görs, att Karlstad kommun tar tillvara på vår unika natur och säger nej till en Muminvärld på Skutberget. Vi har från start av planeringen av en nybyggnation av en moské i Karlstad sagt nej, och vi kommer att fortsätta motsäga oss det så länge det är möjligt.

 

LSS

Sverigedemokraterna värnar om det Svenska samhället i sin helhet. Vi medborgare ska ta ett gemensamt ansvar för att skapa möjligheter att bidra till att hjälpa den som behöver hjälp. Tidigare regeringar har under många år aktivt valt att område för område försvaga Lagen om Stöd och Service (LSS). Inför valrörelsen har man svängt något i frågan och indirekt fått hjälp av domstolar för att delvis ändra sin inställning till LSS.

Sverigedemokraterna vill stärka LSS i sin helhet och på ett planerat och fokuserat sätt. Vi vill i tillägg till en landsomfattande förbättring se en utveckling av LSS på kommunal nivå. Detta vill vi göra genom att vi som kommun ser till att optimera möjligheterna till att hjälpa den som berättigas till LSS, bland annat genom ett LSS-råd.

 

Stöd och vägledning åt småföretagare

En förutsättning för en god kommunal ekonomi är i många stycken ett aktivt, livskraftigt och mångsidigt näringsliv. Vi behöver fler människor som törs satsa på sin idé och starta företag.

Sverigedemokraterna vill att kommunen ska ses som ett stöd och en samarbetspartner när det gäller företagandet. Inte som ett hinder och något man undviker.

Detta vill vi göra genom att inrätta kommunala funktioner som förmedlar kontakter inom flera olika områden som t.ex. finansiering, lokalfrågor och hur övriga näringslivet ser ut.

Vi vill ha ett nära samarbete med näringslivet där våra duktiga företagare är en naturlig del i utvecklingen av kommunens hjälp tillbaka till näringslivsutvecklingen.

 

Äldreomsorg

De av våra medborgare som är i behov av omsorg är de samma som en gång hjälpt till att bygga upp vårt samhälle. Sverigedemokraterna vill att våra äldre tas om hand på ett värdigt sätt. Vi vill se en större ekonomisk vilja till detta och vi vill att den som på olika sätt bidragit till samhället en gång också blir ihågkommen för det.

Att de blir sedda, att samhället har tid för dem och att man inte ses som en kostnad utan en mänsklig tillgång. Detta vill vi göra genom att mer resurser läggs på äldreomsorgen. Vi vill satsa på äldreomsorgen i allt från utveckling av vård till att kunna rekrytera och behålla duktig personal inom området.

 

Samhällsbyggnad och infrastruktur

Sverigedemokraterna vill att Karlstad kommun tillvaratar Karlstads och hela kommunens unika läge. Vi är en kommun där residensstaden och våra övriga orter i någon mening har tillgång till sjöar och älvar. Vi måste se till att den möjligheten finns kvar även för kommande generationer.

Sverigedemokraterna vill att även andra än vattennära områden utnyttjas för bostadsbyggnation. Vi vill att samhällsbyggnaden och utvecklingen av vår infrastruktur görs på ett hållbart sätt där vi redan från start har en framförhållning som gör att de investeringar vi gör idag inte blir till onödiga kostnader för kommande generationer.

Detta vill vi göra genom att kommunen prioriterar kvalitet för kvantitet i nybyggnation och investeringar i infrastruktur.

Sverigedemokraterna kommer att verka för en utbyggd kollektivtrafik med förbättrad turtäthet för kommunens medborgare.