Arbetet i kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Karlstad

Arbetet i kommunfullmäktige

Budget

Bilaga 21 Driftbudget 2020-2022 (SD)

Bilaga 22 Investeringsbudget 2020-2022 (SD)

Bilaga 23 Exploateringsbudget 2020-2022 (SD)

Bilaga 24 Resultatbudget 2020-2022 (SD)

Bilaga 25 Kassaflödesbudget 2020-2022 (SD)

 

2020

2020-04-22 Motion – Undersök möjligheterna att utrusta hemtjänstens bilar med GPS

2020-05-14 Motion utbyggnad av kollektivtrafik till ytterområdena Vålberg,

2020-05-17 Motion – förbud ansiktstäckande plagg i Karlstads grundskolor

2020-05-17 Motion – förbud ansiktstäckande plagg inom vård och omsorg

2020-05-17 Motion – Utred förutsättningarna för uppförande av Skateboardpark

2020-05-29 Motion – Nya direktiv etableringslån

2020-06-15 Motion – Se över erättningsvillkoren för språktolktjänst

 

2019

2019-01-28 Motion – Inför tiggeriförbud i Karlstads kommun

2019-03-28 Motion – Utred förutsättningarna för att införa digital justering av mötesprotokoll

2019-04-16 Interpellation angående PR-byrå i samband med etableringen på Skutberget

2019-06-11 Motion – Undersök möjligheten att förlänga tiden för tilläggsbelopp för elever med särskilda behov

2019-09-10 Motion – Inför lokalt förbud mot tiggeri på särskilda platser

2019-11-06 Motion – Utred behovet av stadsbusstrafik till Edsgatan

 

2018

2018-01-22 Motion – Utred möjligheten att införa ett LSS-råd

2018-04-09 Fråga angående opartisk tjänsteutövning

2018-04-24 Motion – Inför Swish som ett komplement till befintliga betalningssätt inom kommunen

2018-06-05 Motion om rullstolsgunga

2018-11-20 Motion – Belys och vinterväghåll Borgmästarholmen

2018-11-29 Motion – Utred förutsättningarna för gång- och cykelväg mellan Edsvalla och Vålberg

 

2017

2017-01-17 Interpellation ang moskébygget i Karlstad

2017-04-20 Interpellation ang angående riktlinjer för brottsförebyggande arbete samt handlingsplan mot radikalisering och v

2017-04-24 Fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande Johanna Larsson (M) angående uppgifter om drogförsäljning på U

2017-06-14 Interpellation angående utredning av förskoleavdelningen Akka och avdelningens framtid

2017-09-21 Motion – Utred behovet av samåkningsparkeringar och placering av dessa

2017-10-20 Fråga angående arrendeavtal Skutberget

2017-10-20 Fråga angående samarbetsavtalet mellan Islamiska Kulturföreningen och Karlstad kommun

 

2016

2016-02-16 Motion – Upprätta ett mångkulturellt bokslut för att klarlägga asylmottagandets och anhöringinvandringens konsekvenser och kostna

2016-02-16 Motion – Åtgärder för att motverka hemlöshet i Karlstads kommun

2016-02-24 Motion – Åtgärd för att spara på miljön

2016-03-15 Motion- Inför kostnadsfritt eller subventionerat trygghetslarm

2016-05-06 Enkel fråga särskolansetetlinje

2016-09-23 Motion – Utred behovet av fler laddningsstolpar för elbil samt tillgängliggör informationen om var laddningsstolpar i kommunen fi

2016-09-26 Motion – Utred behovet av att inrätta stadbusstrafik till Edsgatan

2016-11-21 Motion – Undersök behovet av, och möjligheten att erbjuda TBC-vaccin till barn inom förskola och skola

 

2015

2015-06-09 Motion – Försäkra att regeln kring rätten till utevistelse inom äldrevården efterföljs

2015-06-09 Motion – Undersök möjligheterna att införa lärarsekreterare inom Karlstads-Hammarö gymnasieskola